Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

skylark
8901 a762
Reposted frompesy pesy viacrying-lightning crying-lightning
skylark
„Najwyższa pora zostawić stare życie daleko w tyle. Zacząć wszystko z czystą kartą. Wyczyszczoną ze wszystkich dawnych słów, gestów, twarzy i wspomnień. Bez echa. Pora zacząć istnieć na nowo. Zmienić priorytety które nas kształtują. Nic bardziej nie definiuję człowieka niż jego cele. Zostawić dawne życie w jego zgiełku. Pogodzić się. Pogodzenie się niesie spokój. Trzeba odnaleźć spokój w całym tym zgiełku, by móc ruszyć na nowo. Nic nie ma prawa się zacząć, kiedy się nie zakończy. Karma wraca. Można ją trzymać w dłoniach i przeplatać między palcami. Zło wraca. Nie ma takiej krzywdy za którą nie byłoby odpowiedzialnej osoby. W moim odczuciu każda krzywda niesie za sobą wynagrodzenie. Minie sporo czasu, ale nadejdzie. W końcu to zobaczycie.”
Reposted frompinkdress pinkdress viaretro-girl retro-girl
skylark
5008 97d0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
skylark
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viadiscombobulated discombobulated
skylark
5346 4422
Reposted fromoutline outline viafoods foods
skylark
5440 b1c2 500
Reposted fromslodziak slodziak

June 18 2017

skylark
2473 322d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
skylark
2444 d5ee 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
9686 682e 500
Reposted fromsunlight sunlight viamadadream madadream
skylark
8253 1b70
Reposted fromukrainka ukrainka viamadadream madadream
skylark
Perfect sweater!
Reposted fromflachsen flachsen viamadadream madadream
skylark
5932 d8b7
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream
skylark
4235 a49f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamadadream madadream
skylark
6270 d24d
Reposted frommisza misza viamadadream madadream
skylark
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viamadadream madadream
skylark
2102 1264 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream

June 17 2017

skylark
8002 9b1d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafashionable fashionable
skylark
4801 909b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
skylark
4331 0e1d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl