Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

skylark
Poniżej tego stanu automatycznie w polu twoich zdarzeń będzie pojawiać się wszystko, co masz w podświadomości, czyli wszelkie lęki. Przyciąganie upragnionych przez świadomy umysł wydarzeń nie działa dopóki nie zaakceptujesz i nie pogodzisz się z tym, co jest.
Reposted frommoimonique moimonique

July 21 2017

skylark
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
8171 cbf9

chandelyer:

Georges Hobeika f/w 2017-2018 couture

skylark
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoutoflove outoflove
skylark
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viamadadream madadream
skylark
5277 ec55
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
skylark
skylark
skylark
skylark
4626 47be
skylark
4677 ae0f 500
skylark
4681 273b
skylark
4689 c3d7
skylark
4690 0d2e

July 19 2017

skylark
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viakoloryzacja koloryzacja
skylark
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viakoloryzacja koloryzacja
skylark
3382 1327
skylark
skylark
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaromantycznosc romantycznosc
skylark
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl